Tag: Montblanc Extreme

Bộ sưu tập Montblanc Extreme 3.0

Ban Giải Trí -

Bộ sưu tập đặc trưng của Montblanc dành cho lối sống năng động đã trở lại với format lạ và một thiết kế da thuộc đặc sắc lấy cảm...